اوپانیشادها 1

من خسته تر از روزهای پیش می رانم

این استخوانی قایق بشکسته ی غمگین

در آبهای سرد دنیایی

پیچیده در جانم صدایی

گرم می خواند

پشت نگاه تو

پنهان شده ساحل به زیبایی

دل کنده تر از روزهای پیش میرانم

سمت نگاه تو به آرامی...

 

8 سال پیش