هرجا که هستی در اعماق جستجو کن

سرچشمه در زیر است!

بگذار تاریک اندیشان با هیاهو فریاد براورند که:

همیشه در اعماق جهنم است.

(فردریش نیچه، حکمت شادان)

8 سال پیش