آری ،می دانم از کجا می آیم

من، همچون شعله، سیری ناپذیر بوده و خود را می سوزم

اما بر هرچه میتابم نور می شود

و از هرچه می گذرم خاکستر می شود

آری بدون شک من شعله ام.

(نیچه)

8 سال پیش