هستی

آسمانی سربی و بی مهر

تک درختان تنگ خوابی شوم

وزمینش نای  بلع خون ندارد

آنکه نامش بیشتر چون نیستی ماند

بر لب تفتیده اش تنها سکوتی تلخ

 از نگاهی قرن های قرن می بارد...


8 سال پیش