تلقین

این روزها که می گذرد

شادم

این روز ها که می گذرد

شادم

که می گذرد

این روزها

شادم

که می گذرد...

(قیصر امین پور)

8 سال پیش