من عاشقی از کمال تو آموزم

بیت و غزل از جمال تو آموزم

در پرده ی دل خیال تو رقص کند

من رقص هم از خیال تو آموزم

(مولوی)

8 سال پیش