سایه حقیقت

و چشم ها را می گشاید رو به تاریکی

مهتاب گردان!

در پی یک قطره ی نوری

کز ماه بر ظلمت سرای هستی اش بارد...

 

 

8 سال پیش