ای مزدا اهوره !

با منش نیک به تو روی می آورم.

پاداش هر دو جهان استومند و مینوی را که از "اشه" (است)و دین آگاهان را گشایش و

رامش می بخشد ،به من ارزانی دار.

(یسنه هات 28)

8 سال پیش